رهی معیری

چنان با جانِ من ای غم درآمیزی که پنداری
تو از عالم مرا خواهی ، من از عالم تو را خواهم