رهی معیری

چو سایه دور از روی تو ، افتاده ام در کوی تو
چشم امیدم سوی تو ، وای از امید باطلم