رهی معیری

چاره ی من نمی‌کنی ، چون کنم و کجا برم؟
شکوه ی بی نهایت و خاطر ناشکیب را