رهی معیری

چنین گوهر به دست هر کسی آسان نمی افتد
مده از کف، که مشکل بعد از این پیدا کنی ما را