رهی معیری

چه‌ها کشید دلم از خلاف وعده ی تو
که کس به وعده ی خوبان امیدوار مباد