رهی معیری

نهاده ام سرِ تسلیم زیرِ شمشیرت

بیار بر سرم ای عشق ، هر چه می‌خواهی