رهی معیری

چمن بی همنشین زندانِ جان است
صفای بوستان از دوستان است