رهی معیری

خواهم که تو را در بر ، بنشانم و بنشینم
تا آتش جانم را ، بنشیی و بنشانی

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی