رهی معیری

خیال انگیز و جان پرور ، چو بوی گل سراپایی
نداری غیر از این عیبی ، که می‌دانی که زیبایی