رهی معیری

خاطرِ بی آرزو ، از رنج یار آسوده است
خار خشک ، از منت ابر بهار آسوده است