رهی معیری

خواهشِ مرهم ز دلِ ریش کن
هر چه طلب می‌کنی از خویش کن