رهی معیری

خموش باش، گَرَت پند می دهد عاقل
جوابِ مردمِ دیوانه را نباید داد