رهی معیری

نسیمِ عشق ز کوی هوس نمی‌آید

چرا که بوی گل از خار و خس نمی‌آید