رهی معیری

در جستجوی یارِ دل‌آزار کس نبود
این رسمِ تازه را به جهان ما گذاشتیم