رهی معیری

در دامِ تو یک شب دلم از ناله نیاسود
آسودگی از مرغِ گرفتار گریزد