رهی معیری

دلِ زودباورم را ، به کرشمه ای ربودی
چو نیازِ ما فزون شد ، تو به ناز خود فزودی