رهی معیری

دلم ز داغ جدایی چو شمع می سوزد
به داغِ هجرِ عزیزان کسی دچار مباد