رهی معیری

دردا و حسرتا که رسد مردمِ جوان
روزی به تجربت که نیاید به کارِ او