رهی معیری

در دوستی چو شمع ز جانم دریغ نیست
سرگرمِ دوستانم و با خویش دشمنم