رهی معیری

من جلوه ی شباب ندیدم به عمر خویش

از دیگران حدیث جوانی شنیده‌ام