رودکی

زمانه گفت مرا: خشم خویش دار نگاه

کرا زبان نه به بند است ، پای در بند است