رودکی

شاد زی با سیاه چشمان شاد

که جهان نیست جز فسانه و باد