رودکی

هنوز با منی و از نهیبِ رفتن تو
به روز وقت شمارم ، به شب ستاره شمارم