سعدی

دانی کدام دولت در وصف می نیاید ؟

چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی