سعدی

دیدار می نمایی و پر هیز میکنی !

بازارِ خویش و آتش ما تیز میکنی