سعدی

شمع را باید ازاین خانه به در بردن و کشتن

تا به همسایه نگوید که تو در خانه‌ ی مایی

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی