سعدی

که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد

خطا بود که نبینند روی زیبا را

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی