سعدی

کس ندانم که در این شهر گرفتارِ تو نیست

مگر آن کس که به شهر آید و غافل برود

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی