سعدی

گر برود جانِ ما در طلبِ وصل دوست

حیف نباشد که دوست ، دوستر از جانِ ماست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی