سعدی

گر رَوَد نامِ من اندر دهنت باکی نیست

پادشاهان به غلط یادِ گدا نیز کنند