سعدی

گفتم ببینمش مَگرم دردِ اشتیاق

ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم