سعدی

گویند رفیقانم در عشق چه سر داری ؟

گویم که سری دارم انداخته در پایی

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی