سعدی

مِی خواهم و معشوق و زمانی و زمینی

کو باشد و من باشم و اغیار نباشد