سعدی

من مانده‌ام مهجور از او ،بیچاره و رنجور از او

گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود