سعدی

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر

به کمندِ تو گرفتار و به دامِ تو اسیر