سعدی

ملامت گوی عاشق را چه گوید مردمِ دانا

که حالِ غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل