سعدی

من از آن روز که در بندِ تو ام آزادم

پادشاهم که به دستِ تو اسیر افتادم