سعدی

من آن نیم که پذیرم نصیحت عقلا

پدر بگوی که من بی حساب فرزندم