سعدی

مرا به هیچ بدادی خلافِ شرط مَحبت

هنوز با همه عیبت به جان و دل بخریدم