سعدی

میانِ خلق ندیدی که چون دویدمت از پی !

زهی خجالت مردم چرا به سر ندویدم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی