سعدی

مرا رواست که دعوی کنم به صدق و ارادت

که هیچ در همه عالم به دوست بر نگزیدم