سعدی

می‌روم بی دل و بی یار و یقین می‌دانم

که منِ بی دلِ بی یار نه مرد ِ سفرم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی