سعدی

من آن نیَم که دل از مهر دوست بردارم

وگر ز کینه ی دشمن به جان رسد کارم