سعدی

ما را سری است با تو که گر خلق روزگار

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی