سعدی

من از آن گذشتم ای یار، که بشنوم نصیحت

برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی