سعدی

مرا تو جانِ عزیزی و یار ِ محترمی

به هر چه حکم کنی بر وجودِ من حَکَمی