سعدی

ندانم این شبِ قدر است یا ستاره ی روز

تویی برابرِ من یا خیال در نظرم ؟