سعدی

نفسی بیا و بنشین سخنی بگوی و بشنو

که قیامت است چندین سخن از دهانِ چندان!

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی