سعدی

نشانِ عاشق آن باشد که شب با روز پیوندد

تو را گر خواب می‌گیرد نه صاحب دردِ عشّاقی