سعدی

چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است

طعم دهانت از شکرِ ناب خوشتر است

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی